هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی مهندسی مواد دانشگاه تهران
دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
بهرام علیپور ۰ ۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۱
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۰