هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو دانشگاه جهرم
دانشگاه جهرم
فارس جهرم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زینب تقی زاده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲