هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردبیل
اردبیل اردبیل
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مسعود نصیری ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰