هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه قم
دانشگاه قم
قم قم
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهدی صالح ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷