هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
هرمزگان بندر عباس
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۲
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۴
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۹
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷