هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه بوعلی سینا
همدان همدان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمدجواد جهانی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰