هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته نانو فناوری بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
لرستان خرم آباد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فاطمه حسن نژاد ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵