هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
مرکز تحقیقات علوم و مهندسی نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
اصفهان کاشان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
معصومه فیروزی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۳
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۷
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶