هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی فناوری نانو دانشگاه گیلان
دانشگاه گیلان
گیلان رشت
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
عرفان زارع ۰ ۹
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۸
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۸
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸