هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فناوری نانو دانشگاه پیام نور مشهد
دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز مشهد
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سارا هوشمند رضاقلی زاده ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲۸