هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت تحقیقاتی پژوهشی و فناوری کیمیا پژوه آفاق کویر
شرکت ها
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا خیاط سرکار ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۲ ۵۴
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۸
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۸
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۴
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰۰