هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو دانشگاه پیام نور اصفهان
دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اصفهان
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
میلاد شوره ای ۱ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۴ ۲۲
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۳ ۳۲
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵