هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی رازی شهر ششتمد
وزارت آموزش و پرورش
خراسان رضوی سبزوار
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۵ ۵۹
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰