هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کمیته نانو دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی شیراز
فارس شیراز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمدعلی بهنام ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۸