هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت نانو فن آوران مهر اندیش
شرکت ها
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مهدی رحمانی ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۰ ۳۰
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶ ۳۶
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳