هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان
دانشگاه کاشان
اصفهان کاشان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
طیبه قربانی آرانی ۰ ۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۰ ۲۵
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۷ ۱۴
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱ ۱۰۱
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶