هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت رهپویان ماورائ علم و اندیشه
شرکت ها
خوزستان دزفول
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مینا زاهدسرگلی ۰ ۱۸
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴ ۸۶
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۹۳
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۳۹
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰