هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه ایلام
دانشگاه ایلام دانشکده علوم پایه گروه شیمی
ایلام ایلام
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فایزه شه دوست فرد,نسیم میرزایی,سمیه شاه محمدی,معصومه منصوریار,عصمت ساکی,اکرم ولی پور‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۳۴ ۷
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۹۸ ۲۱
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲