هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه صنعتی اراک
دانشگاه صنعتی اراک
مرکزی اراک
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۴
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸ ۸۱
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰