هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی مهندسی علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشگاه صنعتی سهند
آذربایجان شرقی تبریز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حسین خان محمدی,مهدی ضرابی,امید احمدی,اکبر شکری باروق,خدیجه صفایی,حسام ابوعلی,هادی میرزاجانی,هادی غیبعلی زاده,محمد نوری قراملکی ۰ ۱۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۷۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۴ ۶
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۰
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۲
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۴