هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز بابل
دانشگاه پیام نور
مازندران بابل
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فرخنده احمدی فیروزجائی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱ ۷۸
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۸ ۱۰
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۹۷
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷