هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
دانشگاه صنعتی قوچان
دانشگاه صنعتی قوچان
خراسان رضوی قوچان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محدثه یعقوب زاده ۰ ۹
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۲ ۳۳
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵