هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
حلقه علمی نانو سازمان بسیج اساتید استان زنجان
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
زنجان ابهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سارا متینی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳ ۸۴
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۸۲
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳