هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز میناب
دانشگاه پیام نور
هرمزگان میناب
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
علیرضا ذاکری نیای,ایوب کمالی,محفوظه علیدادزاده,فائقه ظاهری موقر,سکینه قورچی زاده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۱۰۷
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۸ ۲۸
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰