هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت پژواک نانو پژوهان
شرکت ها
اصفهان کاشان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سیدمهدی پیمانی مطلق,حسین سفردوست هوجقان,فردین صادق فر ۰ ۷۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۷