هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو دانشگاه صنعتی بیرجند
دانشگاه صنعتی بیرجند
خراسان جنوبی بیرجند
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
رسول صفایی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۴
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳