هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو دانشگاه پیام نور مرکز ارشق
دانشگاه پیام نور
اردبیل مشگین شهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
هاشم عبدی بویاغچی ۰ ۸
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸۶ ۴
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۹۲