هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
خوزستان دزفول
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
مصطفی اسفینی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۲ ۵۷
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۹