هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
هسته فناوری نانو بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سایر مراکز سازمان بسیج دانشجویی کشور
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
فاطمه سادات حجتی,مسعود معتمدی یگانه ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶