هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز تبریز
دانشگاه پیام نور
آذربایجان شرقی تبریز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حسین جاوید ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰ ۴۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۹
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷