هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی نانو دانشگاه شهرکرد
دانشگاه شهرکرد
چهارمحال و بختیاری شهرکرد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
الهام شجاعی ارانی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۰
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۴