هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری زیستی (بیوسا) دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشگاه اصفهان
اصفهان اصفهان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
شهرزاد بهرامی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱