هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
دبیرخانه فناوری نانو استان خراسان رضوی
دانشگاه فردوسی مشهد
خراسان رضوی مشهد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا علیان نژادی ۴ ۲۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۹۵
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۷
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۹