هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو مد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
آذربایجان شرقی تبریز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سما رهنمایان ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰