هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کانون برگزیدگان باشگاه نانو
سایر مراکز
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
حانیه خسروی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۳
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸۱
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۲
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۰