هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
کارگروه فناوری نانو دانشگاه مراغه
دانشگاه مراغه
آذربایجان شرقی مراغه
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محمود بیگلری ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۴
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳