هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
کرمان کرمان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
لادن نخعی عبدل اباد ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱