هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای نانو دانشگاه خلیج فارس
دانشگاه خلیج فارس
بوشهر بندر بوشهر
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
بنیامین بردبار ۰ ۱
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۴