هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی نانوبیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس دانشکده علوم زیستی
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محسن علی پور,مرضیه موسی زاده ۰ ۶
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵۱ ۲۴
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۹
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶