هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه پیام نور مرکز اراک
دانشگاه پیام نور
مرکزی اراک
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
میلاد کریمی انجیرکی,عطیه مشرفی ۰ ۲
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۸
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۴