هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو فناوری دانشگاه کردستان
دانشگاه کردستان دانشکده علوم
کردستان سنندج
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
نیما خالقی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳