سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت نانوسان
شرکت ها
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
قادر اسدی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۱
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۴
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۳۷
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳۲ ۱۹
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵۹ ۸
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۶۴ ۱
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۲۸
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۵