سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
پژوهش سرای دانش آموزی امام محمد باقر(ع) رفسنجان
وزارت آموزش و پرورش
کرمان رفسنجان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
۰ ۸
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۷
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۰ ۴۷
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۱۰۶
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۹۱
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۹۲
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰