سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه پیام نور واحد کردکوی
دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کردکوی
گلستان کرد کوی
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سید محمد حسینی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۴ ۱۸