سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد
یزد یزد
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
سهیلا منصورزاده ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۱
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۴
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷ ۶۶