سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
گروه پژوهشی نانو پودرهای پویا
شرکت ها
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
کیوان اوضاعی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۳۰
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۶ ۱۰