سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
شرکت نانوپردازان پرشیا
شرکت ها
تهران تهران
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
امین شیرعلی زاده دزفولی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۵
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۸ ۴۶