سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی دانشجویی علوم و فناوری نانو دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
فارس شیراز
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
محسن حیدری,زهرا حسینی ۰ ۰
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
اولین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۱۷
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۸۹
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۲۵ ۲
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۱۸ ۱۸
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۷۳ ۳۴
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰ ۶۴