سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن علمی نانو دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشگاه شهید باهنر کرمان
کرمان کرمان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
الهه مداحی,پیمان نصیری پور ۱ ۲۳
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
دومین مسابقه ملی فناوری نانو ۲
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۷۸ ۴
چهارمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۲ ۸
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶۱ ۵
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۳۵ ۵
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶۵
هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۰
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۸
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۰
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۳