سومین مسابقه ملی فناوری نانو
کارنامه عملکرد نهاد ترویجی
انجمن فناوری نانو دانشگاه دامغان
دانشگاه دامغان
سمنان
نام مسئول / رابط نهاد تعداد شعب تعداد سمینار های برگزار شده
زهرا گرشاسبی ۰ ۵
⚫ ⚫ ⚫
مسابقات پیشین
عنوان مسابقه دانشجویی تعداد ثبت نامی های تایید شده رتبه کسب شده
سومین مسابقه ملی فناوری نانو ۱۶ ۵۲
پنجمین مسابقه ملی فناوری نانو ۲۴ ۶۱
ششمین مسابقه ملی فناوری نانو ۳۸ ۴۲
هفتمین مسابقه ملی فناوری نانو ۴۰
مرحله اول نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۱
نهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۶
دهمین مسابقه ملی فناوری نانو ۵